திருவரங்கத்தந்தாதி 88 அரங்கனை அண்டினால் அயனும் அஞ்சுவான் !

நகமுண்டகந்தரித்தாற்கருண்மாயற்குஞாலமுந்நீர்
நகமுண்டகமகிழ்ந்தாற்கடியேமென்மினற்கதிவா-
நகமுண்டகம்பரனென்னாதரங்கனைநாடிலயன்
நகமுண்டகமலர்தான்குவியாதுநடுக்குளத்தே


பதவுரை : நக + முண்டகம்
நகம் + உண்டு + அகம்
வானகம் + உண்டு + அகம்
நக +முண்டக +மலர்

நக பிறர் சிரிக்கும்படி
முண்டகம் தரித்தாற்கு பிரம்ம கபாலத்தை கையில் கொண்ட சிவனுக்கு
அருள் மாயற்கு கருணை காட்டிய மாயவனும் ,
ஞாலம் முந்நீர் நகம் பூமி , கடல்கள் , மலைகள் எல்லாவற்றையும்
உண்டு அகம் மகிழ்ந்தார்க்கு தன் வயிற்றில் அடக்கி மகிழ்ந்தவனுமான திருமாலுக்கு
அடியேம் என்மின் தொண்டர்கள் ஆனோம் என எண்ணுங்கள் !
நற்கதி வானகம் உண்டு சிறந்த பதவியான வைகுண்டம் கிடைக்கும் .
அகம் பரன் என்னாது நானே தலைவன் என்று நினைக்காமல்
அரங்கனை நாடில் ரங்கநாதனைச் சரண் அடைந்தால்
அயன் நக முண்டக மலர் பிரம்மாவினுடைய கைத்தாமரை
நடுக் குளத்தே உங்கள் நடுத் தலையில்
தான் குவியாது மீண்டும் பிறக்கும்படி எழுதக் குவியாது !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends