திருவரங்கத்தந்தாதி 97/100 அரங்கனை அறியாமல் ஐம்புலன் அடக்கினாலும் பயன் இல்லை !

அன்றேயடையவுனக்கேயடிமையென்றாய்ந்துணர்ந்தார்
அன்றேயடையப்படுவாருனையரங்காவனத்திய்-
அன்றேயடையையயில்வோருமீதறியாரறிஞர்
அன்றேயடையைம்புலனாலுநன்கில்லையாங்கவர்க்கே

பதவுரை : அன்றே + அடை (முன்னாளில் எல்லா )
அன்றே + அடையப்படுவார் (அல்லவா அடையத்தக்கவர் )
யன்றே + அடையை
அன்றே + அடை + ஐம்புலன் (இல்லையே அடக்கிய)

அரங்கா "ரங்கநாதனே !
அன்றே ஆதி காலத்திலேயே
அடைய எல்லா உயிர்களும்
உனக்கே அடிமை என்று உனக்கே அடிமைப் பட்டவவை " என்று
ஆய்ந்து உணர்ந்தார் ஆராய்ந்து அறிந்தவர்கள்
உனை அடையப்படுவார் அன்றோ உன்னை சேர்வதற்கு உரியவர்கள் அல்லவா ?
வனத்து இயன்றே காட்டில் வசித்துக்கொண்டே
அடையை அயில்வோரும் இலைகளைப் புசிக்கும் முனிவர்களும்
ஈது அறியார் இதை உணரவில்லை என்றால்
அறிஞர் அன்றே அறிவுடையவர்கள் இல்லை !
அவர்க்கு அவர்களுக்கு
ஆங்கு அடை அங்கு அவர்களால் அடக்கப்பட்ட
ஐம்புலனாலும் ஐந்து புலன்களாலும்
நன்கு இல்லை எந்த பயனும் கிடையாது


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends--