திருவரங்கத்தந்தாதி 97/100 அரங்கனை அறியாமல் ஐம்புலன் அடக்கினாலும் பயன் இல்லை !

அன்றேயடையவுனக்கேயடிமையென்றாய்ந்துணர்ந்தார்
அன்றேயடையப்படுவாருனையரங்காவனத்திய்-
அன்றேயடையையயில்வோருமீதறியாரறிஞர்
அன்றேயடையைம்புலனாலுநன்கில்லையாங்கவர்க்கே

பதவுரை : அன்றே + அடை (முன்னாளில் எல்லா )
அன்றே + அடையப்படுவார் (அல்லவா அடையத்தக்கவர் )
யன்றே + அடையை
அன்றே + அடை + ஐம்புலன் (இல்லையே அடக்கிய)

அரங்கா "ரங்கநாதனே !
அன்றே ஆதி காலத்திலேயே
அடைய எல்லா உயிர்களும்
உனக்கே அடிமை என்று உனக்கே அடிமைப் பட்டவவை " என்று
ஆய்ந்து உணர்ந்தார் ஆராய்ந்து அறிந்தவர்கள்
உனை அடையப்படுவார் அன்றோ உன்னை சேர்வதற்கு உரியவர்கள் அல்லவா ?
வனத்து இயன்றே காட்டில் வசித்துக்கொண்டே
அடையை அயில்வோரும் இலைகளைப் புசிக்கும் முனிவர்களும்
ஈது அறியார் இதை உணரவில்லை என்றால்
அறிஞர் அன்றே அறிவுடையவர்கள் இல்லை !
அவர்க்கு அவர்களுக்கு
ஆங்கு அடை அங்கு அவர்களால் அடக்கப்பட்ட
ஐம்புலனாலும் ஐந்து புலன்களாலும்
நன்கு இல்லை எந்த பயனும் கிடையாது


--