திரு வேங்கடத்து அந்தாதி12/100 அண்ணலைப் பிரிந்தால் அஞ்சு உகம் தத்து ! வேங்கடத்தே என்னை விடும் !


நெஞ்சுகந்தத்தையுமக்குரைத்தேனிற்றைநீடிரவொன்-
றஞ்சுகந்தத்தைவிளைக்குமென்னாசையதாமிதழ்சொல்

கிஞ்சுகந்தத்தையனையீரிங்கென்னைக்கெடாதுவிடும்
விஞ்சுகந்தத்தைவிளைக்குந்துழாயண்ணல்வேங்கடத்தே

பதவுரை : நெஞ்சு + உகந்தத்தை
அஞ்சு + உகம் + தத்தை (துன்பம்)
கிஞ்சுகம் + தத்தை (கிளி)
விஞ்சு + கந்தத்தை

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஇதழ் கிஞ்சுகம் வாய் இதழ் முருக்க மலரையும்
சொல் தத்தை பேச்சு கிளி கொஞ்சுவதையும்
அனையீர் ஒத்து இருப்பவர்களே
நெஞ்சு உகந்தத்தை மனம் விரும்பியதை
உமக்கு உரைத்தேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்
இற்றை நீடு இரவு ஒன்று இன்றைய இரவு ஒன்று
அஞ்சு உகம் ஐந்து யுகமாய் வளர்ந்து
தத்தை விளைக்கும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும் .
அது என் ஆசை ஆம் அது யான் கொண்ட காதலால் ஏற்பட்டது .
இங்கு என்னைக் கெடாது என்னை இங்கேயே வைத்து வீணாக்காமல்
விஞ்சு கந்தத்தை விளைக்கும் மிக்க நறுமணத்தை வீசும்
துழாய் அண்ணல் திருத்துழாய் தரித்த தலைவனான
வேங்கடத்தே விடும் திருவேங்கடமலையில் சேர்த்திடுங்கள் !