திரு வேங்கடத்து அந்தாதி 18/100 வேங்கடத்து அப்ப ! அடியேனுக்கு வேறு பற்று இல்லை !
போதாரவிந்தவரையும்புகாவண்டபுற்புதத்தின்
மீதாரவிந்தவினைதீர்க்கவேண்டும்விண்மண்ணுக்கெல்லா-
மாதாரவிந்தளந்தேன்பாடும்வேங்கடத்தப்பநின்பொற்-
பாதாரவிந்தமல்லாலடியேற்கொருபற்றில்லையே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

பதவுரை : போதார் + அவிந்த
மீது + ஆர + இந்த
ஆதார + இந்தளம்
பாத +அரவிந்த

விண் மண்ணுக்கு எல்லாம் ஆதார விண், மண் முதலிய எல்லா உலகுக்கும் ஆதாரமானவனே !
தேன் இந்தளம் பாடும் வண்டுகள் ராகம் பாடும்
வேங்கடத்து அப்ப வேங்கடமலை நாதனே !
நின் பொன் பாதாரவிந்தம் அல்லால் உனது பொலிவான திருவடித் தாமரை இல்லாமல் அடியேற்கு ஒரு பற்று இல்லை அடியேனுக்கு வேறு ஒரு பற்றுக்கோடு இல்லை
போதார் அவிந்த வரையும் புகா பிரமன் அழியும் வரை அழியாத
அண்ட புற்புதத்தின் மீது நீர்க் குமிழி போன்ற அண்ட கோளங்களுக்கு மேலே உள்ள வைகுண்டத்தில்
ஆர நான் சேரும்படி
இந்த வினை என்னுடைய கருமங்களை
தீர்க்க வேண்டும் நீ ஒழித்து அருள வேண்டும்