திரு வேங்கடத்து அந்தாதி 36/100 அஞ்சன வெற்பனை உன்னி வாழ்த்தினால் உய்யலாம் !

வருமஞ்சனவனொருவனையேயுன்னிவாழ்த்துந்தொண்டீர்
கருமஞ்சனனங்களைந்துய்யவேண்டிற்கருதிற்றெல்
தருமஞ்சனவெற்பன்றாட்டமரையைச்சதுமுகத்தோன்
றிருமஞ்சனந்செய்புனல்காணுமீசன்சிரம்வைத்ததேபதவுரை : வரு + மஞ்சு + அனவன்
கருமம் + சனனம்
தரும் + அஞ்சன
திரு + மஞ்சனம்


தொண்டீர் அடியார்களே !
கருமம் சனனம் களைந்து ஊழ்வினையையும் பிறப்புகளையும் ஒழித்து
உய்ய வேண்டில் முக்தி பெற்று வாழ விரும்பினால்
வரு மஞ்சு அனவன் ஒருவனையே வருகிற மேகம் போன்ற ஒப்பற்ற திருமாலையே
உன்னி வாழ்த்தும் நினைத்து வணங்குங்கள் !
கருதிற்று எல்லாம் தரும் நினைத்ததை எல்லாம் அருளும்
அஞ்சன வெற்பன் திரு வேங்கட நாதனுடைய
தாள் தாமரையை தாமரை போன்ற திருவடியை
சதுமுகத்தோன நான்கு முகங்களை உடைய பிரமன்
திருமஞ்சனம் செய் புனல் திருமஞ்சனம் செய்த தீர்த்தத்தை
ஈசன் சிரம் வைத்தது சிவன் அன்றோ தலையில் தரித்தது ?Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends