61) असौ नासावंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटी!

त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम्.
वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिश्वासगलितं
समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि मुक्तामणिधरः च ॥६१ ॥

அஸௌ னாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹினகிரிவண்ஶ-த்வஜப
டி
த்வதீயோ னேதீயஃ பலது மஸ்மாகமுசிதம் multiple-|
வஹத்யன்தர்முக்தாஃ ஶிஶிரகர-னிஶ்வாஸ-கலிதம்
ஸம்றுத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி முக்தாமணிதரஃ ch || 61 ||

Amma! Pearl-நிறைந்ததாகக் மூக்கிலிருந்து, வெளிவிடும் இளமூங்கில், as they do, it will be with a stomach disorder முத்து Nee மணியானது, Nee முத்து மூக்குத்தியாக appears as the eczema by முத்து மூக்குத்தியானது is all the benefits of "தரட்டும்.".

(62) प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति! दन्तछदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता.
बिंबं तद्बिंबप्रतिफलनरागादरुणितं न
तुलामध्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया न ॥६२ ॥

ப்ரக்றுத்யா ஸ்தவ ஸுததி தன்தச்சதருசேஃ உரக்தாயா-up
வித்ருமலதா ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்றுஶ்யம் ஜனயது strengths |
தருணிதம்-தத்பிம்ப-ப்ரதிபலன-image in Rakha
துலாமத்ராரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62 ||

Thaayae! A dental row கொண்டவளே! You can't say any of it அழகானசிவந்த உதட்டிற்கு. At one time, it ஈடாகலாம் தந்தால் fruit பவழக்கொடி. கோவைப் உதட்டின் நிறத்தைப் பிரதிபலிப்பது போல்இருப்பதால் fruit, it துளி, it is a red even if not equal in size, வெட்கப்படுகிறது.

(63) स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां
चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा.
अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमाम्लरुचयः
पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया ॥६३ ॥

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வதனசன்த்ரஸ்ய பிபதாம்
சகோராணா-மாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடிமா |
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்றுதலஹரீ மாம்லருசயஃ
பிபன்தீ ஸ்வச்சன்தம் னிஶி னிஶி ப்றுஶம் காஞ்ஜி கதியா || 63 ||

Thaayae! Your moon like that நினைத்துக் had இனிமையானஒளிமயமான in குடித்த சகோரபட்சிகள், the Moon light smile on your இனிமை like it's திகட்டல்கொண்டு amirtham, ஒளிக்கிரணங்களை, புளித்த கஞ்சியாக 's சந்திரனுடைய had to extend it to night நேரத்தில்குடிக்கின்றன Amrit.

(64) अविश्रान्तं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडनजपा
जपापुष्पच्छाया तव जननि! जयति सा जिह्वा.
यदग्रासीनायाः स्फटिकदृषदच्छच्छविमयी
सरस्वत्या मूर्त्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा ॥६४ ॥

அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்குணகண கதாம்ரேடனஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ Janani ஜிஹ்வா ஜயதி SA |
யதக்ராஸீனாயாஃ ஸ்படிகத்றுஷ-தச்சச்சவிமயி
ஸரஸ்வத்யா மூர்திஃ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

Amma! கற்புக்கரசியான Nee சொல்வதால் கணவனின் பெருமைகளைத் your anguish, always return செம்பருத்திப் பூவைப் சிவந்தநிறமாகவே your tongue firmly as the sacred, the u.n. will be நுனியில் your வாணியின் pure white is நிறமானது, changed நிறமாகவே kanmani as red.

(65) रणे कवचिभि-दैत्यानपहृतशिरस्त्रैः जित्वा
र्निवृत्तैश्चण्डांशत्रिपुरहरनिर्म्माल्यविमुखैः.
विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला
विलीयन्ते मातस्तव वदनतांबूलकबलाः ॥६५ ॥ரணே ஜித்வா தைத்யா ஶிரஸ்த்ரைஃ கவசிபிஃ னபஹ்றுத-
னிவ்றுத்தை-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரஹர-னிர்மால்ய-விமுகைஃ |
விஶாகேன்த்ரோபேன்த்ரைஃ ஶஶிவிஶத-கர்பூரஶகலா
விலீயன்தே மாதஸ்தவ வதனதாம்பூல-கபலாஃ || 65 ||

Devi! அசுரர்களுடன் war திரும்புகின்ற and Vishnu, Murugan, Indra, வருகின்றபோது, அவிழ்த்துவைக்கப்பட்ட தலைப்பாகையை கையிலும் உன்னிடம் to their victory, அவிழ்க்காத கவசங்களுடனும் சண்டிகேஸ்வரருக்குச் நிர்மால்யத்தை மதிக்காமல் வணங்கி unnai, Nee மென்று, State-owned green Shiv கற்பூரத்துடன் தாம்பூலக்கவளங்களை met ஆசையுடனும், Portal பக்தியுடனும் மென்று, "Dixit said. (Translated by Bing)

Source: Kumar Ramanathan


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends