திரு வேங்கடத்து அந்தாதி 93/100 வேங்கடவன் தோள்கள் வைகுந்தம் நல்கும் !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமரகதத்தைக்கடைந்தொப்பித்ததொத்தன வாழ்த்தினர்த-
நரகதத்தைத்தத்தள்ளிவைகுந்த நல்கின நப்பின்னையாம்
விரகதத்தைக்கு விடையேழ் தழுவின வேங்கடவன்
குரகதத்தைத்தப்பிளந்தான்றோள்களாகிய குன்றங்களேபதவுரை : மரகதத்தை
நரக + தத்தை (துன்பம்)
விரக + தத்தை (வாடியவள் )
குரகதத்தை
குரகதத்தைப் பிளந்தான் கேசி எனும் குதிரையின் வாயைப் பிளந்தவனான
வேங்கடவன் திரு வேங்கடமுடையானுடைய
தோள்கள் ஆகிய குன்றங்கள் புஜங்கள் ஆகிய மலைகள்
மரகதத்தைக் கடைந்து மரகதம் எனும் இரத்தினத்தைக் கடைந்து
ஒப்பித்தது ஒத்தன ஒப்பனை செய்தாற் போன்றன
வாழ்த்தினர் தம் நரகதத்தைத் தள்ளி வணங்கிய அடியார்களுடைய நரக வேதனையை ஒழித்து
வைகுந்தம் நல்கின ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை அளித்தன
நப்பின்னை ஆம் விரக தத்தைக்கு பிரிவால் வாடு ம் நப்பின்னையை மணம் செய்ய
விடை ஏழ் தழுவின ஏழு எருதுகளை தழுவி அடக்கின