3. அழகர் அந்தாதி- 004/100 அழகா ! கடையனைக் கணியாய் !

பித்தரும்பாநின்ற நெஞ்சனை வஞ்சனை பேர் உலகோர்
கைத்தரும்பாவி எனும் கடையோனை கடைக்கணியாய் !
முத்தரும்பாரும்தொழும் அழகா ! வண்டு மூசும் துழாய்ப்-
புத்தரும்பார்முடியாய் ! அடியாரைப் புரப்பவனே !


:
பதவுரை : பித்து + அரும்பாநின்ற
கைத்து + அரும்பாவி
முத்தரும் + பாரும்
புது + அரும்பு + ஆர்


முத்தரும் பாரும் தொழும் அழகா முக்தி பெற்றவரும் உலகத்தாரும் வணங்கும் அழகனே !
வண்டு மூசும் வண்டுகள் மொய்க்கும்
துழாய்ப் புத்தரும்பு ஆர் முடியாய் துளசியின் உதிய அரும்புகள் பொருந்திய முடி உள்ளவனே !
அடியாரைப் புரப்பவனே பக்தர்களைக் காப்பவனே !
பித்து அரும்பாநின்ற நெஞ்சனை பித்து உண்டாகும் நெஞ்சு உடையவனும் ,
வஞ்சனை வஞ்சகமுடையவனும் ,
பேர் உலகோர் கைத்து பெரிய உலகில் உள்ள பலரும் வெறுத்து
அரும்பாவி எனும் கடையேனை கொடிய பாவி என்று இகழும் கடைப்பட்டவனுமான என்னை
கடைக் கணியாய் கடாட்சித்து அருள்வாய் !Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends