Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha |
Namaha Prakrityai Bhadrayai Niyataah Pranataah Sma Taam ||

Roudrayai Namo Nityayi Gouryayai Dhatrayai Namo Namaha |
Jyothsnayayai Chendurupinyayai Sukhayayai Satatam Namaha ||

Kalyannyai Pranatam Vridhyayai Sidhyayai Kurmo Namo Namah |
Nairutyayai Bhybritaam Lakshmyai Sharvanyayai Tey Namo Namah ||

Durgayai Durgapaaraayai, Saaraayai Sarvakaarine |
Khyatyai Tadhiva Krishnayai Dhumrayai Satatam Namaha ||

Ati Soumyati Roudrayai, Nataastastastyai Namo Namaha |
Namo Jagatpratishtayai, Devyayai Krityayai Namo Namah ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Shabdita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetyabhidhiyate |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

a Devi Sarvabhuteshu Nidrarupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Kshudhaarupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Chhayarupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Shaktirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Trushnarupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Kshaantirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Jaatirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Lajjaarupenasamstitha |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Shantirupenasamstitha |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddharupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Kantirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Vrittirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Smrutirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Dayarupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Tushtirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Ya Devi Sarvabhuteshu Bhrantirupenasamsthita |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Indiyanaa Madhishtatree Bhootaanaamchaakhileshuyaa |
Bhuteshu Satatam Satyai Vypyai Devyai Namo Namah ||

Chitirupena Yakrithsna Meta Dwapyasthitajagat |
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ||

Om Stutaa Suraih Poorva Mabhishta Samshrayat, Tadhasurendrena Dineshu Sevita |
Karotu Saanaha Shubhahetu Iswari, Shubhani Bhdranyabhihantu Chaapadaha ||
Om Yaa Saapratam Choddatadaityataapitai, Asmbhi Reeshacha Suraih Namasyate |
Yaa Cha Smruta Tatkshan Meva Hantinaha, Sarvapado Bhaktivinamra Murtibhih ||

maavaishnavi


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends