3. அழகர் அந்தாதி- 012/100 மாலிருஞ்சோலை அடை நெஞ்சமே !

நிலையாமையான உடலும் உயிரும் நினைவும் தம்மிற்-
கலையாமையானங்கலக்குமுன்னே கங்கை வைத்த சடைத்-
தலையாமையானனன்றாமரையான்றொழுந்தாளழக-
னலையாமையானவன் மாலிருஞ்சோலை அடை நெஞ்சமே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

பதவுரை : நிலையாமை + ஆன
கலையா + மையானம்
தலை + ஆம் + ஐ + ஆனனன்
அலை + ஆமை + ஆனவன்


நெஞ்சமே என் மனமே !
நிலையாமை ஆன உடலும் அழியக்கூடிய உடம்பும் ,
உயிரும் நினைவும் உயிரும் , சிந்தனையும்
தம்மில் கலையா தம் நிலை மாறி (இறந்து)
மையானம் கலக்குமுன்னே சுடுகாட்டை அடைவதற்கு முன்னே
கங்கை வைத்த சடை தலை ஆம்கங்கா நதியை தரித்த சடை உடைய தலையும்
ஐ ஆனனன் ஐந்து முகங்களும் கொண்ட சிவனும் ,
தாமரையான் தாமரையில் தோன்றிய பிரமனும்
தொழும் தாள் அழகன்வணங்கும் திருவடிகள் உடைய அழகனும் ,
அலை ஆமை ஆனவன் பாற்கடலில் கூர்மாவதாரம் எடுத்தவனுமான பெருமானுடைய
மாலிருஞ்சோலை அடை திரு மாலிருஞ்சோலையைச சேர்வாய் !