3. அழகர் அந்தாதி - 027/100 அன்னைமார் அழகர் மீதுள்ள என் காதலை அறியார் !

கழலப்புகுந்தவளை அறியார் என் கருத்தறியா-
ரழலப்புகன்றொ ருப்பாரன்னைமார் அறுகாற்சுரும்பு
சுழலப்புனைந்த துழாய் மார்பர் மாலிருஞ்சோலையென்னார்
தழலப்புவரென்றனங்களிலே சந்தனங்கள் என்றேDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபதவுரை : கழல + புகுந்த
அழல + புகன்று
சுழல + புனைந்த
தழல் + அப்புவர்

அன்னைமார் என் தாய்மார்கள்
கழலப் புகுந்த வளை அறியார் உடல் மெலிவதால், கழலும் வளைகளை அறிய மாட்டார்கள் ;
என் கருத்து அறியார் என் மனத்தின் காதலை உள்ளபடி உணரார் ;
அழல புகன்று ஒறுப்பர் என் மனம் கொதிக்கும்படி கடுமையாகப் பேசி வருத்துவார் ;
அறு கால் சுரும்பு சுழல ஆறு கால்களுள்ள வண்டுகள் சுழன்று மொய்க்கும்படி
புனைந்த துழாய் மார்பர் திருத் துழாய் மாலை மார்பில் தரித்த அழகர் பிரானது
மாலிருஞ்சோலை என்னார் திரு மாலிருஞ்சோலை என்று சொல்ல மாட்டார் ;
என் தனங்களில் எனது தனங்களின் மேல், குளிர்விப்பதாக நினைத்து
சந்தனங்கள் என்று தழல் அப்புவர் சந்தனம் என்று கூறி நெருப்பைப் பூசுவார்கள் .