He Heramba Tvamehyehi Hyambikatryambakatmaja।
Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah॥
Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam।
Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih॥
Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh।
Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me॥

Dear [you], Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends