3. அழகர் அந்தாதி - 034/100 வண் துளவுக்கு அல்லால் அடங்காது வெங்காமப்படர் கனலே !

பேணிக்கவித்த வரைக் குடையாய் ! பெரியோர் பதின்மர்
ஆணிக்கவித்தமிழ் மாலை கொண்டாய் ! அழகா ! கரிய-
மாணிக்கவித்தக மாமலையே வண் துளவுக்கு அல்லால்
பாணிக்கவித்தடங்காது , வெங்காமப்படர் கனலே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

பதவுரை : பேணி + கவித்த
ஆணி + கவி + தமிழ்
மாணிக்க + வித்தக
பாணிக்கு + அவித்து

பேணிக் கவித்த ஆயர்களிடம் அன்பு கொண்டு , எடுத்துப் பிடித்த
வரைக் குடையாய் கோவர்த்தன மலையைக் குடையாய் எடுத்தவனே !
பெரியோர் பதின்மர் பெரியவர்களான பத்து ஆழ்வார்களுடைய
ஆணிக் கவித் தமிழ் மாலை சிறந்த தமிழ்ப் பாமாலைகள் ஆகிய திவ்ய பிரபந்தங்களை
கொண்டவனே அழகா ஏற்றுக் கொண்டவனே ! அழகர் பிரானே !
வித்தக ஞானத்தை உடைய
கரிய மாணிக்க மா மலையே கருமையான பெரிய மாணிக்க மலை போன்றவனே !
வெங்காமப் படர் கனலே உன் மேல் உள்ள எனது வெவ்விய காதல் ஆகிய பரவும் நெருப்பு
வண் துளவுக்கு அல்லால் வளப்பமுள்ள உன் துழாய் மாலைக்கு அடங்குமே தவிர
பாணிக்கு அவித்து அடங்காது நீரினால் தணிக்கப்பட்டு அடங்காது