3. அழகர் அந்தாதி - 034/100 வண் துளவுக்கு அல்லால் அடங்காது வெங்காமப்படர் கனலே !

பேணிக்கவித்த வரைக் குடையாய் ! பெரியோர் பதின்மர்
ஆணிக்கவித்தமிழ் மாலை கொண்டாய் ! அழகா ! கரிய-
மாணிக்கவித்தக மாமலையே வண் துளவுக்கு அல்லால்
பாணிக்கவித்தடங்காது , வெங்காமப்படர் கனலேபதவுரை : பேணி + கவித்த
ஆணி + கவி + தமிழ்
மாணிக்க + வித்தக
பாணிக்கு + அவித்து

பேணிக் கவித்த ஆயர்களிடம் அன்பு கொண்டு , எடுத்துப் பிடித்த
வரைக் குடையாய் கோவர்த்தன மலையைக் குடையாய் எடுத்தவனே !
பெரியோர் பதின்மர் பெரியவர்களான பத்து ஆழ்வார்களுடைய
ஆணிக் கவித் தமிழ் மாலை சிறந்த தமிழ்ப் பாமாலைகள் ஆகிய திவ்ய பிரபந்தங்களை
கொண்டவனே அழகா ஏற்றுக் கொண்டவனே ! அழகர் பிரானே !
வித்தக ஞானத்தை உடைய
கரிய மாணிக்க மா மலையே கருமையான பெரிய மாணிக்க மலை போன்றவனே !
வெங்காமப் படர் கனலே உன் மேல் உள்ள எனது வெவ்விய காதல் ஆகிய பரவும் நெருப்பு
வண் துளவுக்கு அல்லால் வளப்பமுள்ள உன் துழாய் மாலைக்கு அடங்குமே தவிர
பாணிக்கு அவித்து அடங்காது நீரினால் தணிக்கப்பட்டு அடங்காது

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends