தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பின்னங்கள் பற்றி

1 ஒன்று

1/2 அரை
1/4 கால்
1/8 அரைக்கால்
1/16 வீசம்
1/32 அரை வீசம்
1/320 முந்திரி
-1/320 க்கும் கீழான சிறிய பின்னங்களைப் பொதுவாக கீழ்முந்திரி எனவும் கீழ்வாயிலக்கம் எனவும் சொல்வதுண்டு.:
கீழ்முந்திரி 1/102400
இம்மி 1/2150400
மும்மி 1/23654400
அணு 1/165580800
குணம் 1/1490227200
பந்தம் 1/7451136000
பாகம் 1/44706816000
விந்தம் 1/312947772000
நாகவிந்தம் 1/5320111104000
சிந்தை 1/7448155,5456000
கதிர்முனை 1/1489631109120000
குரள்வளைப்பிடி 1/5958524436480000
வெள்ளம் 1/357511466188,80000
நுண்மணல் 1/3575114,6618880,0000
தேர்த்துகள் 1/23238245,3022720,0000


தமிழர்கள் இவ்வளவு நுண்ணிய அளவைகளை எங்கு உபயோகித்தனர் என்று தெரியவில்லை . இப்பொழுது இவ்வளவைகள் என்னவென்று நம்மில் பலருக்கு தெரியவும் தெரியாது.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
ப்ரஹ் மண்யன்
பெங்களூரு