Kaliyanum kavitharkiga simhamum“*®®*¯*®¤*®²*¯ *®**®´*¯*®µ*®¾*®°*¯*®•*®³*®¿*®²*¯ *®®*¯*®¤*®²*¯*®µ*®°*®¾*®© *®ª*¯**®¯*¯*®•*¯ˆ*®**®´*¯*®µ*®¾*®°*¯ *®ª*¯‹*®²*¯, *®¤*®¿*®°*¯*®•*¯*®•*®š*¯*®š*®¿*®¯*®¿*®²*¯ *®¤*®¿*®°*¯*®µ*¯‹*®£*®¤*¯*®¤*®¿*®²*¯ *®…*®µ*®¤*®°*®¿*®¤*¯*®¤*¯, *®**®´*¯*®µ*®¾*®°*¯*®•*®³*®¿*®²*¯ *®•*®Ÿ*¯ˆ*®š*®¿*®¯*®¾*®©*®µ*®°*®¾*®© *®•*®²*®¿*®¯*®©*¯*®Ÿ*¯ˆ*®¯ *®¤*®¿*®°*¯*®…*®µ*®¤*®¾*®° *®¤*®¿*®©*®®*®¾*®•*®¿*®¯ *®•*®¾*®°*¯*®¤*¯*®¤*®¿*®•*¯ˆ*®¯*®¿*®²*¯, *®¤*®¿*®°*¯*®•*®¾*®°*¯*®¤*¯*®¤*®¿*®•*¯ˆ *®¨*®¾*®³*®¿*®²*¯ *®…*®µ*®¤*®¾*®° *®¸*®®*®¾*®ª*¯*®¤*®¿*®¯*¯ˆ *®…*®Ÿ*¯ˆ*®¨*¯*®¤*®¤*®©*®¾*®²*¯, *®¸*¯*®°*¯€*®¤*¯‡*®š*®¿*®•*®©*¯ *®…*®´*¯*®µ*®¾*®°*¯*®•*®³*®¿*®©*¯ *®¸*®®*¯*®¤*®¾*®¯ *®…*®µ*®¤*®¾*®°*®®*®¾*®•*®µ*¯*®®*¯ *®ª*¯**®°*®¿*®¯*¯‹*®°*¯*®•*®³*¯ *®•*®°*¯*®¤*¯*®µ*®¾*®°*¯*®•*®³*¯â€
Source: NrushimaPriya Magazine – 1968

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends