3. அழகர் அந்தாதி - 062/100 நுங்கள் சொல்லு அலங்காரர்க்கு சூட்டுமினே !
செல்லுக்குவளை குழல் நாட்டம் என்று தெரிவையர் பால்
பல்லுக்குவளை முதுகு ஆம் தனையும் புன்பாட்டு உரைப்பீர் !
அல்லுக்குவளை உழும் பாண்டி நாட்டை அடைந்து , நுங்கள்
சொல்லுக்குவளை உண்டார்க்கு அலங்காரர்க்கு சூட்டுமினே !

பதவுரை : செல்லு + குவளை
பல் + உக்கு + வளை
அல்லுக்கு + வளை
சொல்லு + கு + அளை

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsகுழல் செல்லு "கூந்தல் மேகம் போன்றது
நாட்டம் குவளை என்று கண்கள் நீலோற்பல மலர் போன்றது " என்றும்
தெரிவையர் பால் பெண்களிடம் ,
பல் உக்கு அவர்களுடைய பற்கள் எல்லாம் விழுந்து
வளை முதுகு ஆம் தனையும் முதுகு வளைந்து கூன் விழும் வரையிலும்
புன் பாட்டு உரைப்பீர் இழிவான பாடல்களை சொல்பவர்களே !
அல்லுக்கு வளை உழும் இரவில் சங்குகள் நிலத்தை உழும்
பாண்டி நாட்டை அடைந்து பாண்டி நாட்டிற்குச் சென்று
நுங்கள் சொல்லு உங்களுடைய சொல்மாலைகளை
கு அளை உண்டார்க்கு பூமியையும் வெண்ணெயையும் உண்டவரான
அலங்காரர்க்கு சூட்டுமினே அழகருக்கு சமர்ப்பியுங்கள் !