பத்து வகை வாயுக்கள்...

1, பிரானன் இதயத்தில் இயங்குவது.

2, அபானன் - உடலிலிருந்து கீழ் நோக்கி வெளிப்படுவது.

3, சமானன் - வயிற்றில் இருப்பது.

4, உதானன் நாபியில் நிற்பது. {தொப்பிள்}

5, வியானன் உடம்பு முழுவதும் பரவி இருப்பது.

6. நாகன் கை.கால்களை நீட்டவும், மடக்கவும், அசையவும் செய்வது.

7, கூர்மன் உடல் புளகாஷங்கிதம் அடைய செய்வது.

8, கிருகரன் முகத்தில் நின்று தும்மல், கோபம், வெப்பம் முதலியவற்றை உண்டாக்குவது.

9, தேவ தந்தன் ஓட்டமும், இளைப்பும், வியர்த்தலும் விளைவிப்பது.

10, தன்ஞ்சயன் தலைகிழித்து அகல்வது

Source:Swarnagiri Vasan

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends