4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 000/108 சிறப்புப் பாயிரம் (தனியன்)

ஏற்ற மணவாளர் இசைத்தார் அந்தாதி வெண்பா
தோற்றக் கேடில்லாத தொன் மாலைப் - போற்றத்-
திருப்பதியா நூற்றெட்டினையும் சேவிப்போர்
கருப்பதியா வண்ணம் உண்டாக

திருப்பதி ஆ(ம்) நூற்றெட்டினையும் நூற்றெட்டு திருப்பதிகளையும்
சேவிப்போர் சேவிப்பவர்கள்
கரு பதியா வண்ணம் உண்டாக தமக்கு மீண்டும் தாயின் கருவில் சேராதபடி செய்ய
ஏற்ற மணவாளர் சிறப்புள்ள அழகிய மணவாள தாசர் என்பவர்
தோற்றம் கேடு இல்லாத பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாத
தொல் மாலைப் போற்ற பழமையான திருமாலைத் துதிக்கும்படியாக
அந்தாதி வெண்பா வெண்பாவினால் ஆன இந்த நூற்றியெட்டு திருப்பதி அந்தாதியை
இசைத்தார் பாடி அருளி உள்ளார்Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends