4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 014/116 திருப்பேரானை சிந்தித்தால் இடர் இல்லை !

திருப்பதி - 8/108. சோழ நாடு - 8/40 : திருப்பேர் நகர்

போம்மானை எய்து , பொரும் ஆனைக் கொம்பு பறித்து ,
ஆம் ஆனை மேய்த்து உவந்த அம்மானை , தாமச்-
செழுந்திருப் பேரானை , சிறு காலே சிந்தித்து
எழுந்திருப்பேற்கு உண்டோ இடர்


பதவுரை :


போம்மானை எய்து ஓடிப்போன மாரீசன் ஆகிய மானை அம்பு எய்தும் ,

பொரும் ஆனை போர் செய்த குலவயாபீடம் எனும் யானையின்

கொம்பு பறித்து தந்தங்களைப் பிடுங்கியும் ,

ஆம் ஆனை மேய்த்து பசுக் கூட்டத்தை மேய்த்தும் ,

உவந்த அம்மானை மகிழ்ந்த ஸ்வாமியும்

தாமச் செழுந்திருப் பேரானை வளம் உள்ள திருப் பேரில் இருப்பவனும் ஆன திருமாலை

சிறு காலே சிந்தித்து விடியற்காலையில் தியானித்துகே கொண்டே

எழுந்திருப்பேற்கு எழுந்திருக்கும் எனக்கு

உண்டோ இடர் பிறவித் துன்பம் வருமோ ? (வராது)
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends