4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 023/116 கண்ண புரத்தாய் ! உன் கழல் விடேன் !


திருப்பதி - 17/108. சோழ நாடு - 17/40 : திருக்கண்ணபுரம்பேறு தரினும் ; பிறப்பு , இறப்பு , நோய் , மூப்பு
வேறு தரினும் ; விடேன் கண்டாய் - ஏறு நீர்
வண்ண புரத்தாய் ! என் மனம் புகுந்தாய் ! வைகுந்தா !
கண்ண புரத்தாய் ! உன் கழல்


பதவுரை :ஏறு நீர் வண்ண புரத்தாய் அலை கடல் நீர் போல் கரிய வண்ணம் கொண்டவனே !
என் மனம் புகுந்தாய் என் மனத்தில் வசிப்பவனே !
வைகுந்தா கண்ண புரத்தாய் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலும் கண்ணபுரத்திலும் இருப்பவனே !
பேறு தரினும் அடியேனுக்கு நீ மோக்ஷத்தையே கொடுத்தாலும்
வேறு பிறப்பு , இறப்பு , அல்லது ஜனனம் , மரணம்
நோய் , மூப்பு தரினும் வியாதி , கிழத்தனம் இவைகளைக் கொடுத்தாலும்
உன் கழல் விடேன் உனது திருவடிகளை விட்டு ஒரு போதும் நீங்க மாட்டேன்
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends