கால அளவுகள்

பல நூற்றாண்டுகள் முன்பிருந்தே நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திவந்தகால அளவுகள் இத்தனை துல்லியமானவையா !!!

நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும் கணக்கதிகாரசெய்யுள்கள*்...

2 கண்ணிமை - 1 நொடி

2 கை நொடி - 1 மாத்திரை

2 மாத்திரை - 1 குரு

2 குரு - 1 உயிர்

2 உயிர் - 1 சணிகம்

12 சணிகம் - 1 விநாடி

60 விநாடி - 1 நாழிகை

2 1/2 நாழிகை - 1 ஓரை

3 3/4 நாழிகை - 1 முகூர்த்தம்

2 முகூர்த்தம் - 1 சாமம்

4 சாமம் - 1 பொழுது

2 பொழுது - 1 நாள்

15 நாள் - 1 பக்கம்

2 பக்கம் (30 நாள்) - 1 மாதம்

6 மாதம் - 1 அயனம்

2 அயனம்(12 மாதங்கள்) - 1 ஆண்டு

60 ஆண்டுகள் - 1 வட்டம்

நிமைநோடி மாத்திரை நேர்முற் றிதனை
இணைகுரு பற்றும உயிரென்றார் - அனையஉயிர்
ஆறுசணி கம்மீரா றாகும்விநாடி தான்
ஆறுபத்தே நாழிகை யாம்
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendssource:Anathanarayanan Ramaswamy