காளமேகத்தின் கணக்கு தமிழில் !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமுக்காலுக்கு ஏகாமுன் முன்னரையில் வீழாமுன்
அக்காலரைக் கால் கண்டு அஞ்சாமுன் - விக்கி
இருமாமுன் மாகாணிக்கேகாமுன் - கச்சி
ஒரு மாவின் கீழரை இன்று ஓது

பதவுரை :

முக்காலுக்கு ஏகா முன் தள்ளாமையால் மூன்றாவது காலாகக் கைத்தடியை நாடு முன் ,
முன் நரையில் வீழாமுன் தலையில் நரை முடி தோன்றும் முன் ,
அக்காலரைக் கால் கண்டு அஞ்சாமுன் காலனின் கால் நம்மை நாடி வரும் முன் ,
விக்கி இருமாமுன் விக்கல் , இருமல் இவைகளால் துன்பப் படும் முன்னால் ,
மாகாணிக்கு ஏகாமுன் இறுதி யாத்திரைக்குச் செல்லா முன்
கச்சி ஒரு மாவின் கீழரை கச்சியில் மாமரத்தின் கீழ் உள்ள சிவனை
இன்று ஓது இன்றே வணங்கு !அது சரி ! கணக்கு எங்கே ? பாடலை மீண்டும் பாருங்கள் !


ஒன்றை விட சிறிய பின்னங்கள் ! (இறங்கு வரிசையில்)

முக்காலுக்கு ஏகாமுன் முன் அரையில் வீழாமுன்
அக்கால் , அரைக் கால் கண்டு அஞ்சாமுன் - விக்கி
இருமாமுன் மாகாணிக்கேகாமுன் - கச்சி
ஒரு மாவின் கீழரை இன்று ஓது


முக்கால் 3/4
அரை 1/2
கால் 1/4
அரைக்கால் 1/8
இருமா 1/10
மாகாணி 1/16
ஒரு மா 1/20
கீழரை 1/256

நன்றி : கல்கி தீபாவளி மலர் 2013


--
V.Sridhar