4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 073/116 திரு வண் வண்டூர் மால் யாவும் படைத்த இறை !

திருப்பதி - 67/108. மலை நாடு - 09/13 : திருவண் வண்டூர்

தேவும் , உலகும் , உயிரும் , திரிந்து நிற்கும்
யாவும் , படைத்த இறை கண்டீர் - பூவில்
திரு வண் வண்டூர் உறையும் தேவாதி தேவன்
மரு வண் வண்டு ஊர் துவள மால்

பதவுரை :

பூவில் இந்த உலகத்தில்
திரு வண் வண்டூர் உறையும் திருவண் வண்டூரில் இருக்கும்
தேவாதி தேவன் தேவர்களுக்கு எல்லாம் தேவனானவனும்
ரு வண் மணம் உள்ளதும் , வளமை உடையதும் ,
வண்டு ஊர்வண்டுகள் மொய்ப்பதுமான
துவள மால் திருத் துழாய் மாலை அணிந்தவனுமான திருமால்
தேவும் பிரமன் முதலிய தேவர்களையும் ,
உலகும் உலகங்களையும் ,
உயிரும் அவ்வுலங்களில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களையும் ,
திரிந்து நிற்கும் யாவும்இவை தவிர மற்ற எல்லா பொருள்களையும்
படைத்த இறை கண்டீர் ஆதியில் படைத்த இறைவன் ஆவான்


V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends