4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 088/116 வெஃகா மாயனின் உருவை வெஃகா உள்ளம் தீதே !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsதிருப்பதி - 82/108. தொண்டை - 9/22 : திரு வெஃகா

உரை கலந்த நூல் எல்லாம் ஓதி உணர்ந்தாலும் ,
பிரை கலந்த பால் போல் பிறிதாம் - தரையில்
திருவெஃகா மாயனுக்கே சீர் உறவு ஆம் தங்கள்
ருவெஃகா உள்ளத்தினோர்க்கு

பதவுரை :

தரையில் திருவெஃகா இந்த உலகத்தில் , திரு வெஃகாவில் இருக்கும்
மாயனுக்கே சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாளுக்கே
சீர் உறவு ஆம் தங்கள் ருநீங்காத சம்பந்தம் பெற்ற தமது சொரூபத்தை
வெஃகா உள்ளத்தினோர்க்குவிரும்பி அறியாத மனத்தை உடையவர்க்கு
உரை கலந்த நூல் எல்லாம் உரையோடு கூடிய சாத்திரங்களை எல்லாம்
ஓதி உணர்ந்தாலும் கற்று அறிந்தாலும் , அந்த அறிவு
பிரை கலந்த பால் போல் பிரை சேர்ந்த பாலை போல
பிறிதாம் திரியக் கூடியதாகும்

V.Sridhar