4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 092/116 பவள வண்ணா ! நின் பொற் பாதம் அறிந்தேன் !

திருப்பதி - 86/108. தொண்டை - 13/22 : திருப் பவள வண்ணன்

கண்டு அறிந்தும் , கேட்டு அறிந்தும் , தொட்டு அறிந்தும் காதலால்
உண்டு அறிந்தும் , மோந்து அறிந்தும் , உய்யேனே - பண்டைத்-
தவள வண்ணா ! கார் வண்ணா ! சாம வண்ணா ! கச்சிப்-
பவள வண்ணா ! நின் பொற் பாதம்

பதவுரை :

பண்டைத் தவள வண்ணா ! கிருத யுகத்தில் பால் போல வெண்ணிறம் ஆனவனே !
கார் வண்ணா ! மேகத்தின் தன்மை உடையவனே !
சாம வண்ணா ! இயற்கையில் கரு நிறம் ஆனவனே !
கச்சிப் பவள வண்ணா ! காஞ்சியில் இருக்கும் பவள வண்ணனே !
நின் பொற் பாதம் உன் அழகிய திருவடிகளை
காதலால் பக்தியோடு
கண்டு அறிந்தும் எனது கண்களால் தரிசித்து உணர்ந்தும் ,
கேட்டு அறிந்தும் காதுகளால் கேட்டு உணர்ந்தும் ,
தொட்டு அறிந்தும் மெய்யினால் தொட்டு உணர்ந்தும் ,
உண்டு அறிந்தும் வாயினால புசித்து உணர்ந்தும் ,
மோந்து அறிந்தும் மூக்கினால் முகர்ந்து உணர்ந்தும்
உய்யேனே நான் ஈடேற வில்லை


V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends