4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 098/116 வினை வெருவிட திருவிட வெந்தை சேர் !

திருப்பதி - 92/108. தொண்டை - 19/22 : திரு இட வெந்தை

நின்று திரியும் பிறவி எல்லாம் நேர்வித்து ,
கொன்று திரியும் கொடு வினையார் - இன்று
வெருவிட , எந்தைக்கே விழுமிய தொண்டு ஆனேன்
திருவிட வெந்தைக்கே செறிந்து

பதவுரை :

நின்று ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்கும் தாவரம் ஆகவும்
திரியும் எல்லா இடத்திற்கும் செல்லும் ஜங்கமம் ஆகவும்
பிறவி நேர்வித்து எனக்குப் பல பிறவிகளை உண்டாக்கி
கொன்று திரியும் என்னை மிகவும் வருத்திக்கொண்டு திரிகின்ற
கொடு வினையார் கொடுமையான தீவினைகள்
இன்று வெருவிட இப்போது என்னை விட்டு அஞ்சி ஓடும்படி
திருவிட வெந்தைக்கே செறிந்து நான் திருவிட வெந்தையை நெருங்கி
எந்தைக்கே அங்கு இருக்கும் நித்ய கல்யாண பெருமாளுக்கே
விழுமிய தொண்டு ஆனேன் சிறந்த அடியவன் ஆயினேன்


V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends