4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 104/116 சீர்க்கும் திரு ஐயோதிப் புயலை ஓர் !

திருப்பதி - 98/108 வடநாடு - 03/12 :திரு அயோத்தி

ஆர்க்கும் இது நன்று ; தீது ஆனாலும் நெஞ்சே ! நீ
பார்க்கும் பல கலையும் பன்னாதே - சீர்க்கும்
திரு ஐயோதிப் புயலை , சீரிய மெய்ஞ்ஞானத்து
உருவை ஓத்தின் பொருளை ஓர் .

பதவுரை :

நெஞ்சே எனது மனமே !
ஆர்க்கும் இது நன்று நான் சொல்லுவது எல்லோருக்கும் நல்லதே ;
தீது ஆனாலும் அப்படித் தீமையே ஆனாலும்
பார்க்கும் பல கலையும் நீ உலகத்தில் காணும் பல சாத்திரங்களையும்
பன்னாதே கண்டபடி கற்காமல்
சீரிய மெய்ஞ்ஞானத்து உருவை சிறந்த தத்துவ ஞான சொரூபியானவனும் ,
ஓத்தின் பொருளை வேதத்தின் பொருளாய் இருப்பவனும் ஆகிய
சீர்க்கும் திரு ஐயோதிப் புயலை சிறப்புள்ள கரு மேகம் போல் நிறத்தவனுமான ராமனை
ஓர் தியானிப்பாயாக


V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends