5. திருவரங்கத்து மாலை - 18/114 : அரங்கனே அண்டமுண்டு ஆலிலையில் உறங்கியவன் !

ஓலப் புனல் பொன்னி நல் நீர் அரங்கர் , உகம் திரியும்
காலத்தினில் , கொள்ளை அண்டம் எல்லாம் உண்டு , காமர் பசுங்-
கோலக் குழவி உருவாய் , அகண்டமும் கோத்த வெள்ளத்து
ஆலத்து இலையின் புடைக்கே துயில்வார் அகம் மகிழ்ந்தே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends



ஓலப் புனல் பொன்னி ஆரவாரம் செய்யும் நீரையுடைய காவிரியின்
நல் நீர் அரங்கர் திவ்ய தீர்த்தம் சூழ்ந்த திரு அரங்க நாதர்
உகம் திரியும் காலத்தினில் கற்பகாலம் மாறும் காலத்தில்
கொள்ளை அண்டம் எல்லாம் உண்டு மிகுதியான அண்ட கோளங்களை விழுங்கி ,
காமர் பசுங்கோலக் குழவி உருவாய் விரும்பும் அழகை உடைய குழந்தை உருவில் ,
அகண்டமும் கோத்த வெள்ளத்து எங்கும் பரவிய பிரளய வெள்ளத்தில்
ஆலத்து இலையின் புடைக்கே ஆலிலையில்
துயில்வார் அகம் மகிழ்ந்தே உவந்து யோகா நித்திரை செய்வார்

V.Sridhar