5. திருவரங்கத்து மாலை - 68/114 : ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார வைபவம் 18/25

விடம் தோய் அரவில் துயில் அரங்கேச ! - விசும்பு முட்ட
நடந்து , ஓகை தன்னுடன் , நாரதன் காண - நகைக்கும் முத்து
வடம் தோய் வனமுலை எண்-இரண்டாயிரம் மாதர் தங்கள்
இடம் தோறும் நின்று , எழில் வேறாய் இருந்தது அங்கு எவ்வண்ணமே ?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபதவுரை :

விடம் தோய் அரவில் நஞ்சு பொருந்திய பாம்புப் படுக்கையில்
துயில் அரங்கேச யோக நித்திரை செய்யும் அரங்க நாதனே !
நாரதன் நீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நாரதன்
விசும்பு முட்ட நடந்து காண வானத்தை அணுகிப் பார்க்கும்போது
ஓகை தன்னுடன் ஒளி விடுகின்ற
நகைக்கும் முத்து வடம் தோய் முத்தாரங்கள் நிறைந்த
வன முலை அழகிய தனங்கள் உடைய
எண்-இரண்டாயிரம் மாதர் தங்கள் பதினாறாயிரம் பெண்களுடைய
அங்கு இடம் தோறும் நின்று வீடு தோறும்
எழில் வேறாய் இருந்தது வெவ்வேறு வடிவமாய் நிலையாக இருந்தது
எவ்வண்ணமே எவ்வாறு ?


V.Sridhar