5. திருவரங்கத்து மாலை - 68/114 : ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார வைபவம் 18/25

விடம் தோய் அரவில் துயில் அரங்கேச ! - விசும்பு முட்ட
நடந்து , ஓகை தன்னுடன் , நாரதன் காண - நகைக்கும் முத்து
வடம் தோய் வனமுலை எண்-இரண்டாயிரம் மாதர் தங்கள்
இடம் தோறும் நின்று , எழில் வேறாய் இருந்தது அங்கு எவ்வண்ணமே ?

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsவிடம் தோய் அரவில் நஞ்சு பொருந்திய பாம்புப் படுக்கையில்
துயில் அரங்கேச யோக நித்திரை செய்யும் அரங்க நாதனே !
நாரதன் நீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நாரதன்
விசும்பு முட்ட நடந்து காண வானத்தை அணுகிப் பார்க்கும்போது
ஓகை தன்னுடன் ஒளி விடுகின்ற
நகைக்கும் முத்து வடம் தோய் முத்தாரங்கள் நிறைந்த
வன முலை அழகிய தனங்கள் உடைய
எண்-இரண்டாயிரம் மாதர் தங்கள் பதினாறாயிரம் பெண்களுடைய
அங்கு இடம் தோறும் நின்று வீடு தோறும்
எழில் வேறாய் இருந்தது வெவ்வேறு வடிவமாய் நிலையாக இருந்தது
எவ்வண்ணமே எவ்வாறு ?


V.Sridhar