5. திருவரங்கத்து மாலை - 79/114 : அரங்கர் தம் உண்மை !

உம்பர்க்கு அரிய பெருமாள் அரங்கர் தம் உண்மை எல்லாம்
இம்பர்க்கு உலகில் வெளியிடவே - 'சரண் இல்லை' என்று ஓர்
கும்பக் கடக் கயம் கூப்பிடச் சென்றதும் , கோளரியாய்த்-
தம்பத்து உதித்ததும் , தாழிக்கு வீட்டினைத் தந்ததுமே

பதவுரை :

ஓர் கும்பக் கடக் கயம் குடம் போன்ற மத்தகத்தை உடைய ஒரு கஜேந்திரன் ,
சரண் இல்லை என்று கூப்பிட "வேறு சரணம் இல்லை" என்று அழைக்க ,
சென்றதும் உடனே நீ அங்கு விரைந்து சென்றதும் ,
கோளரியாய் வலிமை உடைய நரசிங்கமாய் ,
தம்பத்து உதித்ததும் கம்பத்திலிருந்து தோன்றியதும் ,
தாழிக்கு ததி பாண்டனுடைய தயிர்த் தாழிக்கு ,
வீட்டினைத் தந்ததுமே பரம பதத்தை அளித்ததும் ,
உம்பர்க்கு அரிய பெருமாள் தேவர்களுக்கும் காண முடியாத பெரிய பெருமாள் ஆன
அரங்கர் திரு அரங்க நாதனின்
தம் உண்மை எல்லாம் தத்துவத்தின் இரகசியங்களை எல்லாம்
இம்பர்க்கு உலகில் இவ்வுலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு
வெளியிடவே வெளிப் படுத்தி விட்டன

V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends