5. திருவரங்கத்து மாலை - 86/114 : திருச் சக்கர படை

ஞாலத் திகிரி , முது நீர்த் திகிரி , நடாத்தும் இந்தக்-
காலத் திகிரி , முதலான யாவும் - கடல் கடைந்த
நீலத் திகிரி அனையர் அரங்கர் நிறைந்த செங்கைக்-
கோலத் திகிரி தலை நாளினில் கொண்ட கோலங்களே

பதவுரை :

ஞாலத் திகிரி பூமிச் சக்கரமும் ,
முது நீர்த் திகிரி நீர்ச் சக்கரமும் ,
நடாத்தும் இந்தக் காலத் திகிரி இவற்றை நடத்தும் இந்த காலச் சக்கரமும்
முதலான யாவும் முதலிய எல்லாம்
கடல் கடைந்த திருப் பாற்கடலைக் கடைந்த
நீலத் திகிரி அனையர் அரங்கர் நீல மலை போன்ற அரங்க நாதருடைய
நிறைந்த செங்கை உத்தம இலக்கணங்கள் அமைந்த சிவந்த திருக்கையில் தரித்த
கோலத் திகிரி அழகிய சக்கரம்
தலை நாளினில் முற்காலத்தில்
கொண்ட கோலங்களே எடுத்த திரு அவதாரங்கள் ஆகும்

V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends