5. திருவரங்கத்து மாலை - 95/114 : ஸ்ரீ வைகுண்டம்

எந்த உலகத்தும் மேலது ; நித்திய இன்பத்தது ;
பந்தம் நசிப்பது ; நித்தரும் முத்தரும் பாரிப்பது ;
முந்தை மறையின் நின்று அல்லாது , எத் தேவர்க்கும் முன்ன அரிது ;
அந்தம் இலது - அரங்கன் மேவு வைகுந்தம் ஆனதுவே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅரங்கன் மேவு அரங்கன் எழுந்தருளி இருக்கும்
வைகுந்தம் ஆனதுவே ஸ்ரீ வைகுண்ட உலகமானது
எந்த உலகத்தும் மேலது எல்லா உலகங்களுக்கும் மேலிடத்தில் உள்ளது ;
நித்திய இன்பத்தது எப்பொழுதும் அழியாத பேரின்பத்தை உடையது ;
பந்தம் நசிப்பது சம்சார பந்தத்தை அழிப்பது ;
நித்தரும் முத்தரும் பாரிப்பது நித்யர்களும் , முக்தர்களும் வாழ்வது ;
முந்தை மறையின் நின்று அல்லாது பழமையான வேதங்களின் வழி இல்லாமல்
எத் தேவர்க்கும் முன்ன அரிது வேறு வழியில் எந்ததேவர்க்கும் நினைக்க முடியாது ;
அந்தம் இலது அழிவு இல்லாதது

V.Sridhar