6. திரு வேங்கட மாலை 003/104 : அவை அடக்கம்

ஆழ்வார்கள் செந்தமிழை ஆதரித்த வேங்கடம் என்
தாழ்வான புன் சொல்லும் தாங்கு மால் - ஏழ் பாரும்
வெல்லும் கதிர் மணியும் , வெம் பரலும் , செஞ்சாந்தும்
புல்லும் பொறுத்தமையே போல்

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஏழ் பாரும் வெல்லும் ஏழு உலகங்களையும் விலையாகக் கொள்ளும்படியாக
கதிர் மணியும் ஒளியை உடைய உயர்ந்த ரத்தினங்களையும் ,
வெம் பரலும் வெவ்விய மலிவான பருக்கைக் கற்களையும் ,
செஞ்சாந்தும் சிவந்த உயர்ந்த சந்தன மரங்களையும் ,
புல்லும் பொறுத்தமையே போல் அற்பமான புற்களையும் சமமாகத் தாங்குவது போல்
ஆழ்வார்கள் செந்தமிழை உயர்ந்த ஆழ்வார்கள் பாடிய திவ்ய பிரபந்தத்தை
ஆதரித்த வேங்கடம் அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்ட திருவேங்கட மலை
என் தாழ்வான புன் சொல்லும் என்னுடைய இழிவான பாடல்களையும்
தாங்கும் ஆல் ஏற்றுக் கொள்ளும்

V.Sridhar