6. திரு வேங்கட மாலை 004/104 : பரமபத நாட்டினான் சிரமபதம் நாட்டினான் !

பொன்னும் மணியும் பொலிந்து ஓங்கி பார் மகட்கு
மின்னும் மணி முடியாம் வேங்கடமே - மன்னும்
பரமபத நாட்டினான் பை அரவின் சூட்டில்
சிரமபதம் நாட்டினான் சேர்வு

பதவுரை :

நாட்டினான் - நாட்டை உடையவன்
- நிறுத்தினான்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபொன்னும் மணியும் பொன்னும் நவரத்தினங்களும்
பொலிந்து ஓங்கி விளங்கி தான் உயர்ந்து இருத்தலால்
பார் மகட்கு பூமிப் பிராட்டிக்கு
மின்னும் மணி முடியாம் விளங்கும் இரத்தின கிரீடம் போல் இருக்கும்
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையானது
மன்னும் பரமபத நாட்டினான் நிலையான பரம பதம் எனும் நாட்டை உடையவனும்
பை அரவின் சூட்டில் படத்தை உடைய காளியன் எனும் பாம்பின் தலை மேல்
சிரமபதம் நாட்டினான் ஆடும் பயிற்சி செய்யும் திருவடிகளை நிறுத்திய எம்பெருமான்
சேர்வு சேர்ந்த இடம் ஆகும்

V.Sridhar