6. திரு வேங்கட மாலை 011/104 : வேங்கடமே கோகனகம் பத்தினார் குன்று

புள் அரவம் , நீர் அரவம் , போர் மா அரவம் அறா
வெள் அரவ வெற்பாகும் வேங்கடமே - ஒள் அரியாய்
மா கன கம்பத்தினார் வாய் , கண் , கை , உந்தி , பதம்
கோகனகம் பத்தினார் குன்று

பதவுரை :

புள் அரவம் பறவைகளின் ஒலியும் ,
நீர் அரவம் அருவி நீர் பெருகும் ஒலியும் ,
போர் மா அரவம் அறா போர் செய்யும் யானைகளின் ஒலியும் நீங்காமல்
வெள் அரவ வெற்பாகும் சுத்தமான அரவ வெற்பு எனப்படும்
வேங்கடமே வேங்கடமே
ஒள் அரியாய் விளங்கும் சிங்க வடிவமாய்
மா கன கம்பத்தினார் பெரிய கம்பத்திலிருந்து தோன்றியவரும்
வாய் , கண் , கை வாய் ஒன்றும் , கண் இரண்டும் , கைகள் நான்கும் ,
உந்தி , பதம் நாபி ஒன்றும் , பாதம் இரண்டும் ஆகிய
கோகனகம் பத்தினார் குன்று பத்து தாமரைகளை உடைய திருமாலின் மலை ஆகும்V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends