6. திரு வேங்கட மாலை 013/104 : வேங்கடமே பாண்டு மகன் இரதப் பாகனார் ஊர் !

மாண்டு பிறக்கும் துயர் போய் வைகுந்தம் புக்கவரும்
மீண்டு தொழக் காதலிக்கும் வேங்கடமே - பாண்டு மகன்
ஏறு இரதப்பாகனார் , ஏத்தும் அடியார் நாவில்
ஊறு இரதப்பாகனார், ஊர்

பதவுரை :

ஏறு இரதப்பாகனார் - ஏறு இரதப் பாகனார்
ஊறு இரதப்பாகனார் - ஊறு இரதப் பாகு அனார்,

மாண்டு பிறக்கும் இறந்து , மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்கும்
துயர் போய் துன்பம் நீங்கி
வைகுந்தம் புக்கவரும் பரம பதத்தை அடைந்தவரும்
மீண்டு தொழக் காதலிக்கும் அங்கிருந்து மீண்டு வந்து வணங்க விரும்பும்படி உள்ள
வேங்கடமே வேங்கடமே ,
பாண்டு மகன் ஏறு பாண்டுவின் மகனான அர்ஜுனன் ஏறிய
இரதப் பாகனார் தேரை செலுத்தும் சாரதி ஆனவரும் ,
ஏத்தும் அடியார் நாவில் தம்மைத் துதிக்கும் பக்தர்களுடைய நாவில்
ஊறு இரதப் பாகு அனார் சுரக்கும் சுவை உள்ள பாகு போன்றவருமான
ஊர் திருமாலினது ஊர்

V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends