6. திரு வேங்கட மாலை 014/104 : வேங்கடமே வெண்பாவை ஆதரித்தான் வெற்பு !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsகோலி ஒரு நான்கு குல மறையும் நால் திசையும்
வேலி என நின்று ஏத்தும் வேங்கடமே - வாலி தனை
நண்பாவையாதரித்தான் ஞான முதல் ஆழ்வார்கள்
வெண்பாவையாதரித்தான் வெற்பு

பதவுரை :

நண்பாவையாதரித்தான் - நண்பு ஆ வையாது அரித்தான்
வெண்பாவையாதரித்தான் - வெண்பாவை ஆதரித்தான்


ஒரு நான்கு குல மறையும் ஒப்பற்ற சிறப்புடைய நான்கு வேதங்களும்
நால் திசையும் நான்கு பக்கங்களிலும்
வேலி என கோலி நின்று வேலி போலச் சூழ்ந்து
ஏத்தும் வேங்கடமே துதிக்கும் வேங்கடமே
வாலி தனை வாலியை
நண்பா வையாது நண்பனாகக் கொள்ளாமல்
அரித்தான் பகையாக்கிக் கொன்ற
ஞான முதல் ஆழ்வார்கள் தத்துவ ஞானம் உடைய முதல் ஆழ்வார்கள் மூவரும்
வெண்பாவை ஆதரித்தான் இயற்றிய வெண்பாவை ஏற்றுக் கொண்ட திருமாலின்
வெற்பு மலை ஆகும்

V.Sridhar