6. திரு வேங்கட மாலை 020/104 : வேங்கடமே பொன் திருவரங்கத்தான் வாழ்வு !

தாவி வரும் வானரங்கள் தண் குவட்டில் கற்கடகம்

மேவி வரக் கண்டு ஓடும் வேங்கடமே - காவிரி சூழ்
பொன்றிருவரங்கத்தான் போதன் சிவன் என்னும்
மற்றிருவரங்கத்தான் வாழ்வு

பதவுரை :

பொன்றிருவரங்கத்தான் - பொன்+ திரு+ அரங்கத்தான்
மற்றிருவரங்கத்தான் - மற்று + இருவர் + அ ங்கத்தான்

தாவி வரும் வானரங்கள் தாவிக்கொண்டு வரும் குரங்குகள்
தண் குவட்டில் குளிர்ச்சியான சிகரத்தில்
கற்கடகம் மேவி வரக் கண்டு நண்டு வடிவமான கற்கடக ராசியைக் கண்டு
ஓடும் வேங்கடமே அஞ்சி ஓடும் இடமான வேங்கடமே
காவிரி சூழ் காவிரி நதி சூழ்ந்த
பொன் திரு அரங்கத்தான் அழகிய திரு அரங்கம் எனும் ஊரில் இருப்பவனும்
போதன் சிவன் என்னும்மற்று இருவர் பிரமன் , சிவன் எனும் மற்ற இருவரையும்
அங்கத்தான் தனது அங்கத்தில் உடையவனும் ஆன திருமால்
வாழ்வு இருக்கும் இடம் ஆகும்

V.Sridhar
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends