6. திரு வேங்கட மாலை 033/104 : வேங்கடமே வெம்புவனம் கடந்தார் வெற்பு !

அங்கு அயலில் மேகம் அதிர , பெரும் பாந்தள்
வெங்கயம் என்று அங்காக்கும் வேங்கடமே - பங்கயனோடு
அம்புவனங்கடந்தார் அம்புயத்து மங்கையோடு
வெம்புவனங்கடந்தார் வெற்பு

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends



அம்புவனங்கடந்தார் - அம் + புவனங்கள் + தந்தார்
வெம்புவனங்கடந்தார் - வெம்புவனம் + கடந்தார்

அங்கு அயலில் மேகம் அதிர வானத்தில் மேகங்கள் இடி முழங்க
பெரும் பாந்தள் பெரிய மலைப் பாம்புகள்
வெங்கயம் என்று கோபமுள்ள மத யானைகள் என்று எண்ணி , அதை விழுங்க
அங்காக்கும் வேங்கடமே வாயைத் திறக்கும் இடமான வேங்கடமே
பங்கயனோடு பிரமனையும்
அம் புவனங்கள் தந்தார் அழகிய உலகங்களையும் படைத்தவரும் ,
அம்புயத்து மங்கையோடு தாமரையில் தோன்றிய சீதா தேவியுடன்
வெம்புவனம் கடந்தார் வெப்பமுள்ள காட்டைக் கடந்து சென்றவருமான திருமாலின்
வெற்பு மலை ஆகும்

V.Sridhar