6. திரு வேங்கட மாலை 033/104 : வேங்கடமே வெம்புவனம் கடந்தார் வெற்பு !

அங்கு அயலில் மேகம் அதிர , பெரும் பாந்தள்
வெங்கயம் என்று அங்காக்கும் வேங்கடமே - பங்கயனோடு
அம்புவனங்கடந்தார் அம்புயத்து மங்கையோடு
வெம்புவனங்கடந்தார் வெற்பு

பதவுரை :

அம்புவனங்கடந்தார் - அம் + புவனங்கள் + தந்தார்
வெம்புவனங்கடந்தார் - வெம்புவனம் + கடந்தார்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅங்கு அயலில் மேகம் அதிர வானத்தில் மேகங்கள் இடி முழங்க
பெரும் பாந்தள் பெரிய மலைப் பாம்புகள்
வெங்கயம் என்று கோபமுள்ள மத யானைகள் என்று எண்ணி , அதை விழுங்க
அங்காக்கும் வேங்கடமே வாயைத் திறக்கும் இடமான வேங்கடமே
பங்கயனோடு பிரமனையும்
அம் புவனங்கள் தந்தார் அழகிய உலகங்களையும் படைத்தவரும் ,
அம்புயத்து மங்கையோடு தாமரையில் தோன்றிய சீதா தேவியுடன்
வெம்புவனம் கடந்தார் வெப்பமுள்ள காட்டைக் கடந்து சென்றவருமான திருமாலின்
வெற்பு மலை ஆகும்

V.Sridhar