6. திரு வேங்கட மாலை 035/104 : வேங்கடமே சாம் கூத்தைக் கண்டு இருப்பார் சார்பு

அம்புலியின் வாழ் மான் , அதிரும் குரல் பகு வாய்
வெம்புலியைக் கண்டு ஏங்கும் வேங்கடமே - நம்பும் எனை
வீங்கூத்தைக் கண்டிருப்பார் விண்ணோர் நரர் பிறந்து
சாங்கூத்தைக் கண்டிருப்பார் சார்பு

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsவீங்கூத்தைக் கண்டிருப்பார் - வீங்கு + ஊத்தைக் + கண் + திருப்பார்
சாங்கூத்தைக் கண்டிருப்பார் - சாம் + கூத்தைக் + கண்டு + இருப்பார்

அம்புலியின் வாழ் மான் சந்திரனில் வாழும் மான்
அதிரும் குரல் பகு வாய் கர்ச்சிக்கும் குரலையும் , திறந்த வாயையும் உடைய
வெம் புலியைக் கண்டு ஏங்கும் கொடிய புலியைப் பார்த்து பயப்படும்
வேங்கடமே இடமான வேங்கடமே
நம்பும் எனை தம்மையே சரணம் என்று நம்பிய என்னை
வீங்கு ஊத்தைக் கண் மிக அசுத்தமான பிறப்பில்
திருப்பார் திருப்பிச் செல்ல விடாதவரும்
விண்ணோர் நரர் தேவர்களும் , மனிதர்களும்
பிறந்து சாம் கூத்தைக் பிறந்து இறக்கின்ற கூத்தை
கண்டு இருப்பார் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவருமான திருமால்
சார்பு சார்ந்துள்ள இடம் ஆகும்


V.Sridhar