6. திரு வேங்கட மாலை 037/104 : வேங்கடமே வெந்த கார் அம்பு அடைத்தார் வெற்பு !

செல்லுக்கு மேல் செல்லும் திண்ணிய வேய் , வாசவனார்
வில்லுக்கு வாளி ஆம் வேங்கடமே - எல்லுக்குள்
அந்தகாரம்படைத்தார் ஆர் அழல் வாய் அமபினால்
வெந்தகாரம்படைத்தார் , வெற்பு


பதவுரை :


அந்தகாரம்படைத்தார் - அந்தகாரம் + படைத்தார்
வெந்தகாரமடைத்தார் - வெந்த + கார் + அம்பு + அடைத்தார்


செல்லுக்கு மேல் செல்லும் மேகத்துக்கு மேலாக வளர்ந்து உயரமாக செல்லும்
திண்ணிய வேய் வலிமை உடைய மூங்கில்
வாசவனார் வில்லுக்கு இந்திரன் வில் எனப்படும் வானவில்லிற்கு
வாளி ஆம் அம்பு போல இருக்கும்
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
எல்லுக்குள் அந்தகாரம் படைத்தார் கண்ணனாய் பகலில் இருளை உண்டாக்கிவரும்
ஆர் அழல் வாய் அம்பினால் பெரிய நெருப்பை நுனியில் உடைய கணையால்
வெந்த கார் அம்பு தவித்த கரிய நிறமுடைய கடலை
அடைத்தார் ராமனாய் அணை கட்டி அணைத்தவருமான திருமாலின்
வெற்பு திரு மலை ஆகும்

V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends