6. திரு வேங்கட மாலை 041/104 : வேங்கடமே பூந்தனத்து அமைந்தான் பொருப்பு !
அங்கு அதிரும் கான்யாற்று அடர் திவலையால் நனைந்து
வெங்கதிரும் தண் கதிர் ஆம் வேங்கடமே - செங்கதிர் வேல்
சேந்தனத்தமைந்தான் திருத்தாதை விற்கு இளையாள்
பூந்தனத்தமைந்தான் பொருப்பு

பதவுரை :

சேந்தனத்தமைந்தான் - சேந்தன் + அத்தம் + ஐந்தான்
பூந்தனத்தமைந்தான் - பூந்தனத்து + அமைந்தான்

அங்கு அதிரும் கான்யாற்று அவ்விடத்து ஆரவாரிக்கும் காட்டாறுகளின்
அடர் திவலையால் நனைந்து நீர்த்துளிகள் தன் மேல் தெரித்ததால் நனைந்த
வெங்கதிரும் வெப்பமான கிரணங்களை உடைய சூரியனும்
தண் கதிர் ஆம் குளிர்ந்த கிரணங்களை உடையவன் ஆவதற்கு காரணமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
செங்கதிர் வேல் சேந்தன் சிவந்த ஒளி கொண்ட வேலை உடைய முருகனுக்கும்
த்தம் ஐந்தான் ஐந்து கைகளை உடைய வினாயகனுக்கும்
திருத்தாதை விற்கு தந்தையான் சிவனுடைய வில்லிற்கு
இளையாள் இளையவள் ஆன சீதையின்
பூந்தனத்து அமைந்தான் அழகிய கொங்கைகளை விரும்பிய திருமாலின்
பொருப்பு திரு மலை ஆகும்--
V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends