6. திரு வேங்கட மாலை 049/104 : வேங்கடமே காத்து ஆண்ட மண் தலத்தார் காப்பு !

நாகத்தின் மேல் குறவர் நன்கு எறிந்த மாணிக்கம்
மேகத்தின் மின் புரையும் வேங்கடமே - மாகத்தின்
மாத்தாண்டமண்டலத்தார் , வாய் உண்டு , உமிழ்ந்து , அளந்து
காத்தாண்டமண்டலத்தார் காப்பு

பதவுரை :

மாத்தாண்டமண்டலத்தார் - மாத்தாண்ட + மண்டலத்தார்
காத்தாண்டமண்டலத்தார் - காத்து + ஆண்ட + மண் + தலத்தார்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsநாகத்தின் மேல் குறவர் யானையின் மேல் குறவர்
நன்கு எறிந்த மாணிக்கம் நன்றாக வீசி எறிந்த மாணிக்கங்கள்
மேகத்தின் மின் புரையும் மேகத்திடையே மின்னல் போல் காணப்படும் இடமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
மாகத்தின் மாத்தாண்ட மண்டலத்தார் வானத்தில் சூரிய மண்டலத்தில் இருப்பவரும்
வாய் உண்டு யுக முடிவில் வாயால் உட்கொண்டு
உமிழ்ந்து பிரளயம் முடிந்தவுடன் வெளியே உமிழ்ந்து
அளந்து திரிவிக்ரமனாய் அளந்து
காத்து விஷ்ணுவாய் பாதுகாத்து
ஆண்ட ராமனாய் அரசாண்ட
மண் தலத்தார் பூமியை உடையவரும் ஆன திருமால்
காப்பு பாதுகாக்கும் இடம் ஆகும்


V.Sridhar