6. திரு வேங்கட மாலை 054/104 : வேங்கடமே போதகத்தை மோதிமருப்பு ஒசித்தார் ஊர் !

காதல் இற்றுச் சார் தவர்க்கும் , காமியத்தைச் சார்ந்தவர்க்கும் ,
வேதனைக் கூற்றைத் தவிர்க்கும் வேங்கடமே - போதகத்தை
மோதிமருப்பொசித்தார் , முன் பதினாராயிறவர்
ஓதிமருப்பொசித்தார் ஊர்

பதவுரை :

மோதிமருப்பொசித்தார் - மோதி + மருப்பு + ஒசித்தார்
ஓதிமருப்பொசித்தார் - ஓதி + மரு + பொசித்தார்

காதல் இற்று பிரபஞ்ச வாழ்வில் ஆசை ஒழித்து
சார் தவர்க்கும் தன்னிடம் வந்த முனிவர்களுக்கும் ,
காமியத்தைச் சார்ந்தவர்க்கும் பிரபஞ்ச வாழ்வையே விரும்பினவர்களுக்கும்
வேதனை துனபத்தின் ( பிரமனையும்) *
கூற்றை கூட்டத்தை (எமனையும்) *
தவிர்க்கும் ஒழித்த( விலக்கிய ) *
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
போதகத்தை மோதி குவலயாபீ டம் எனும் யானையை மோதி ,
மருப்பு ஒசித்தார் அதன் தந்தங்களை உடைத்தவரும் ,
முன் பதினாறாயிரவர் கிருஷ்ணனாக பதினாறாயிரம் பெண்களின்
ஓதி மரு பொசித்தார் கூந்தல் மணத்தை நுகர்ந்தவருமான திருமாலின்
ஊர் இருப்பிடம் ஆகும்* ஒரு வகையாய்ப் பிரிந்து இரு பொருள் கூறும் செம்மொழிச் சிலேடை

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsV.Sridhar