6. திரு வேங்கட மாலை 055/104 : வேங்கடமே வன் பாரதம் முடித்தார் வாழ்வு !

கேள்வித் துறவோரும் , கேடு அற இல் வாழ்வோரும் ,
வேள்விக்கினமாற்றும் வேங்கடமே - மூள்வித்து ,
முன்பாரதமுடித்தார் மொய் வேந்தர் வந்து அவிய
வன்பாரதமுடித்தார் வாழ்வு

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபதவுரை :

முன்பாரதமுடித்தார் - முன்பா + ரத + முடி + தார்வன்பாரதமுடித்தார் - வன் + பாரதம் + முடித்தார்

கேள்வித் துறவோரும் ஞானக் கேள்விகளை உடைய துறவிகளும்
வேள் விக்கினம் மாற்றும் மன்மதன் ஏற்படுத்திய துன்பத்தை நீக்கும் *
கேடு அற இல் வாழ்வோரும் தீங்கு இல்லாமல் இல்லறத்தில் வாழ்வோரும்
வேள்விக்கு இன மாற்றும் யாகத்துக்கு இனமான நற்செயல்களைச் செய்யும் *
வேங்கடமே இடமான திருவேங்கட மலையே
முன்பா ரத முடி தார் மொய் வேந்தர் முன்பு தேர் , கிரீடம் , மாலை அணிந்த மன்னர்கள்
வந்து அவிய போர்செய்து இறக்கும்படி
வன் பாரதம் மூள்வித்து முடித்தார் கொடிய பாரதப்போரை மூட்டி நிறைவேற்றிய திருமாலின்
வாழ்வு வாழும் இடம் ஆகும்


* வேள்விக்கினமாற்றும் -
வெவ்வேறு விதமாய்ப் பிரிந்து இரு பொருள் பட்டதால் பிரிமொழிச் சிலேடை


V.Sridhar