6. திரு வேங்கட மாலை 056/104 : வேங்கடமே துவசப் பொற் புள்ளார் சேர்வு !

பொய்யாம் வினையேனைப் போல்வாரும் , அன்பரும் , செய்
மெய்யாம் வழுத்தேயும் வேங்கடமே - செய்யாள்
தனத்துவசப்பொற்புள்ளார் தானவரை மோதும்
சினத்துவசப்பொற்புள்ளார் சேர்வு

பதவுரை :


தனத்துவசப்பொற்புள்ளார் - தனத்து + வசப் + பொற்பு + உள்ளார்
சினத்துவசப்பொற்புள்ளார் - சினத் + துவசப் + பொன் + புள்ளார்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபொய் ஆம் வினையேனை பொய் கலந்த தொழிலை உடைய
போல்வாரும் என்னைப் போன்ற நீசர்களும்
செய் மெய் ஆம் வழு தேயும் செய்த உடலால் ஆன குற்றங்கள் நீங்கும் இடமும் ,
அன்பரும் அன்புள்ள அடியார்களும்
செய் மெய் ஆம் வழுத்து ஏயும் செய்கின்ற உண்மையான துதிகள் பொருந்தும் இடமும் ஆன
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
செய்யாள் தனத்து வச திருமகளின் தனத்துக்கு வசப்பட்ட
பொற்பு உள்ளார் அழகை உடையவரும்
தானவரை மோதும் சின அசுரர்களைத் தாக்கும் கோபத்தை உடைய
துவச பொன் புள்ளார் கொடியான பொன் நிறமான கருடனை உடையவரும்
சேர்வு சேரும் இடம் ஆகும்


V.Sridhar