6. திரு வேங்கட மாலை 075/104 : வேங்கடமே கோல் அமரும் கார்முகத்து ஆர் குன்று!

தொண்டோடு மெய்யன்பு உடையார் தூய் மனமும் , சந்தனமும்
விண்டொருபொற்பாம்பணை சேர் வேங்கடமே - தண்டோடு வாள்
கோலமருங்கார்முகத்தார் ; கோடு ஆழியார் ; குழையின்
கோலமருங்கார்முகத்தார் ; குன்று

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபதவுரை :

கோலமருங்கார்முகத்தார் - கோல் + அமரும் + கார்முகத்து + ஆர்
கோலமருங்கார்முகத்தார் - கோல + மருங்கு + ஆர் + முகத்தார்

தொண்டோடு பணிவிடை செய்தலுடனே ,
மெய் அன்பு உடையார் உண்மையான பக்தி உடைய அடியார்களுடைய
தூய் மனமும் பரிசுத்தமான உள்ளமும்
விண்டொடு திருமாலொடு
பொன் பாம்பு அணை சேர் அழகிய ஆதிசேஷ சயனத்தை தியானிக்கும் இடமும்
சந்தனமும் சந்தன மரம்
விண் தொடு வளர்ந்து ஆகாயத்தைத் தொடும்
பொற்பு ஆம் பணை சேர் பொலிவான கிளைகள் இருக்கும் இடமுமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
தண்டோடு வாள் கதையையும் , வாளையும்
கோல் அமரும் கார்முகத்து அம்புகள் உள்ள வில்லையும்
ஆர் கோடு ஒலிக்கும் சங்கத்தையும்
ஆழியார் சக்கரத்தையும் உடையவரும்
குழையின் கோல மருங்கு குண்டலங்களின் அழகு பொருந்திய
ஆர் முகத்தார் திரு முகத்தையும் உடைய திருமாலின்
குன்று திருமலை ஆகும்


V.Sridhar