நாரியர் தம் கூந்தலினும் மாதர்களுடைய கூந்தலிலிருந்து
வேரி நறு சாந்து ஒழுகும் மணம் உள்ள நல்ல சாந்து ஒழுகும் இடமும் ,
நாலும் அருவியினும் கீழ் நோக்கி வரும் அருவியில்
வேரின் அறும் சாந்து ஒழுகும் வேர் அற்ற சந்தன மரங்கள் அடித்து வரும் இடமுமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
பாரினுளார் பூமியில் இருப்பவகளும் ,
அற்ப சுவர்க்கத்தார் இழிவான ஸ்வர்க்கத்தில் இருப்பவர்களும்
அறிவு அரியார் அறிய முடியாதவரும் ,
முன் முன்பு கிருஷ்ணா வதாரத்தில்
மேய்த்த நற் பசு வர்க்கத்தார் நல்ல பசுக்களை மேய்த்தவருமானதிருமாலின்
நாடு திவ்ய தேசம் ஆகும்


V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends