பாம்பும் , குளிர் சந்தின் பக்கத்தில் நிற்கின்ற
வேம்பும் ,
மருத்துவக்கும் வேங்கடமே - காம்புகரம்
ஆனவரை நன்குடையார் , ஆளாய்த் தொழுது ஏத்தும்
மானவரை நன்குடையார் வாழ்வு

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

பாம்பும் பாம்புகள்
மருத்து உவக்கும் காற்றை விரும்பி உண்ணும் இடமும் ,
குளிர் சந்தின் குளிர்ந்த சந்தன மரங்களின்
பக்கத்தில் நிற்கின்ற வேம்பும் அருகில் இருப்பதால் , வேப்ப மரங்கள்
மரு துவக்கும் நல்ல மணம் வீசத் தொடங்கும் இடமுமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
கரம் காம்பு ஆன தனது கரத்தினை காம்பாகக் கொண்ட
வரை நல் குடையார் கோவர்த்தன கிரியை குடையாகக் கொண்டவரும் ,
ஆளாய்த் தொழுது ஏத்தும் அன்பராய் வணங்கித் துதிக்கும்
மானவரை நன்கு உடையார் மனிதர்களை அதிகமாக உடையவருமான திருமாலின்
வாழ்வு வாழுமிடம் ஆகும்

V.Sridhar